Inleiding
Een avondje basketball in Leiden moet een feest zijn, met een goede sfeer en in een veilige omgeving. Om die reden zijn deze huisregels van de Stichting Eredivisie Basketball BS Leiden (hierna: Leiden Basketball) opgesteld, zodat uw verblijf en dat van de anderen bij de wedstrijden van Leiden Basketball, zo plezierig mogelijk kan verlopen.

Naleven regels, opvolgen aanwijzingen en sancties
De huisregels gelden voor alle bezoekers van de thuiswedstrijden van Leiden Basketball. Iedere bezoeker moet zich houden aan deze regels. Bezoekers van de wedstrijden zijn verplicht om aanwijzingen van medewerkers van Leiden Basketball op te volgen. Onder medewerkers van Leiden Basketball wordt ook verstaan de door haar aangewezen personen. Overtreding van de huisregels of het niet naleven van aanwijzingen, kan leiden tot verwijdering uit de hal en tot een toegangsverbod voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Kaartcontrole en zitplaatsen

Iedere bezoeker is verplicht bij binnenkomst zijn eigen kaartje te tonen, alsmede gedurende de wedstrijden, indien daarnaar gevraagd wordt. 

Verboden mee te nemen

Tenzij Leiden Basketball daarop uitdrukkelijk een uitzondering maakt, is het niet toegestaan de volgende zaken mee naar binnen te nemen:

  • Flessen, blikjes, ballen, vuurwerk/fakkels, gastoeters, confetti, laserapparatuur, muziekinstrumenten*;
  • Eigen etenswaren en dranken;
  • Verdovende middelen (alle soorten hard- softdrugs);
  • Stokken en overige voorwerpen waarmee geslagen kan worden;
  • Spandoeken of andere voorwerpen met discriminerende of provocerende teksten. Spandoeken groter dan één vierkante meter dienen aantoonbaar te zijn voorzien van een impregnatie certificaat;
  • Voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid;
  • Alle overige zaken, zoals op ieder moment door Leiden Basketball kan worden besloten.

* trommel toegestaan mits geprepareerd met dubbel vel

Controles
De medewerkers van Leiden Basketball hebben het recht uw tas te controleren en om u te fouilleren. Dit geldt voor, tijdens en na de wedstrijd.

Zitplaatsen

Bezoekers dienen op hun eigen plek plaats te nemen. Trappen, doorgangspaden en vluchtwegen dienen te allen tijde te worden vrijgehouden.

Rookverbod
In Sportcomplex 1574 geldt een rookverbod. Rokers dienen dit buiten de hal te doen.

Vrijhouden wedstrijdvloer
Het is ten strengste verboden, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, de wedstrijdvloer te betreden. Tevens is het verboden voor, tijdens of na de wedstrijd zaken op de wedstrijdvloer te gooien. Dit kan uiteindelijk leiden tot het stopzetten van de wedstrijd en boetes. Schade zal in deze gevallen op de daders verhaald worden.

Hinderlijk gedrag
Hinderlijk gedrag, zoals bijvoorbeeld overmatig drankgebruik en/of het niet naleven van aanwijzingen en huisregels is verboden. Wat hinderlijk gedrag is wordt bepaald door de medewerkers van Leiden Basketball.

Ouders en kinderen
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Mochten zij schade veroorzaken, dan zal dit op de ouders verhaald worden.

Privacy
Bij onze wedstrijden en evenementen kunnen foto-, video- en audio-opnamen worden gemaakt waarop u te zien bent, zowel door Leiden Basketball en onze partners als door derden zoals pers of andere bezoekers. Eventueel kunnen ook opnamen worden gemaakt voor website, televisie, radio, social media, online content of schermen op de locatie. Dit is een verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke opnamen kunnen door Leiden Basketball en haar partners/sponsoren worden gebruikt voor communicatie- en commerciële doeleinden, zoals de nieuwsbrief en berichten op social media en de website. Met het bezoeken van onze wedstrijden of evenementen erkent u dat Leiden Basketball bij deze verwerkingen een gerechtvaardigd belang heeft en geeft u hiervoor bovendien toestemming.

De Privacy Statement van Leiden Basketball geldt voor iedereen die tickets koopt, contact heeft met Leiden Basketball en/of (persoons)gegevens achterlaat die worden verwerkt. In de privacyverklaring zijn vermeld de rechten en plichten van u en Leiden Basketball met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Buiten Sportcomplex 1574
Leiden Basketball acht het van groot belang dat overlast voor buurtbewoners tot het absolute minimum beperkt wordt. Dit is ook in het belang van het basketball in Leiden. Om die reden dienen bezoekers te parkeren op de daartoe bestemde plekken. Voorts dient er geen sprake te zijn van geluidsoverlast buiten de hal.

Disclaimer
Leiden Basketball is niet aansprakelijk indien bezoekers schade zouden lijden.