Privacy statement

Inleiding
Met deze Privacy Statement informeren wij, Stichting Eredivisie Basketball BS Leiden (hierna: “Leiden Basketball”) onze websitebezoekers, gebruikers van de mobiele applicatie, nieuwsbrieflezers en andere relaties over de informatie die wij over hen verzamelen en de manier waarop wij deze informatie gebruiken.

Leiden Basketball doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat onder meer betekent dat wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren. 

Uw persoonsgegevens
Websitebezoekers en gebruikers van de mobiele applicatie
U kunt uw contactgegevens achterlaten op onze website. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om contact met u op te nemen. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag, verwerking van uw bestelling en voor het inloggen in de app.

Onze website en mobiele applicatie maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u de website bezoekt en om het gebruik van de website te analyseren. Hiermee kunnen wij de inhoud van de website op uw wensen en voorkeuren afstemmen en de website verder verbeteren. U kunt cookies blokkeren of verwijderen via uw browser. Zie ook onze cookieverklaring.

Nieuwsbrieflezers
Leiden Basketball verstuurt een digitale nieuwsbrief aan relaties. Ten aanzien van de nieuwsbrief verwerken wij uw e-mailadres, naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkzaam bent, het tijdstip waarop een nieuwsbrief wordt geopend en op welke links in de nieuwsbrief u heeft geklikt.

U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven. Wenst u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde afmelden. In iedere nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief. De statistieken bewaren wij in geanonimiseerde vorm.

Aanschaf van tickets
Bij de aanschaf van tickets (o.a. seizoenskaarten en tickets voor losse wedstrijden of evenementen) verwerken wij NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede andere gegevens van degene die de tickets aanschaft. Wij verwerken geen betalingsgegevens, betalingen worden extern afgehandeld (via Rabobank Omnikassa).

Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die we met u hebben c.q. uw bestelling te kunnen verwerken, om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting en op grond van ons gerechtvaardigde belang om een goede bedrijfsvoering en administratie te voeren.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, tenzij wij de persoonsgegevens langer moeten bewaren ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 
Leveranciers
Wij verwerken eventueel NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede bankrekeningnummer en andere gegevens van bij leveranciers werkzame of aan leveranciers verbonden personen, voor zover deze gegevens nodig zijn voor leveringen en bestellingen of het afnemen van diensten.

Wij verwerken deze gegevens voor leveringen en bestellingen of het afnemen van diensten, voor het voeren van de daarbij behorende administratie, voor accountantscontrole en voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die we met u hebben, om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting en op grond van ons gerechtvaardigde belang om een goede bedrijfsvoering te voeren.

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, tenzij wij de persoonsgegevens langer moeten bewaren ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Minderjarigen
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan onze partners voor commerciële of goede doelen. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Verwerkers en subverwerkers
Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers voor onze website en administratiesystemen. In dat kader verstrekken wij door u aan ons verstrekte persoonsgegevens aan deze verwerkers. Deze verwerkers kunnen op hun beurt weer gebruik maken van subverwerkers. Wij hebben met deze verwerkers afgesproken dat zij de door ons verstrekte persoonsgegevens slechts mogen verwerken ten behoeve van Leiden Basketball en niet voor eigen doeleinden, en dat zij dezelfde afspraak maken met hun verwerkers.

Doorgifte buiten EER
In beginsel geven wij uw gegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan in bijzondere situaties voorkomen dat wij of onze verwerkers uw gegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als dit wettelijk gezien is toegestaan. Dit is het geval wanneer voor het betreffende land een adequaatheidsbesluit geldt, wanneer de ontvanger gecertificeerd is voor het ‘EU-VS Privacy Shield’, wanneer wij een overeenkomst hebben met de ontvanger waarin door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen zijn opgenomen of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Wij hebben met onze verwerkers afgesproken dat zij in het geheel geen persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER, dan wel dat zij alleen persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER als dit wettelijk gezien is toegestaan.

Links naar websites van derden
Onze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites. Dit betekent niet automatisch dat Leiden Basketball verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere Privacy Statement van toepassing is. De onderhavige Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Leiden Basketball zijn verkregen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om inbreuken op de beveiliging tegen te gaan, zoals beveiliging met gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.

Voor iedereen binnen Leiden Basketball geldt een verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens waarvan kennis wordt genomen tijdens de werkzaamheden voor Leiden Basketball.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies
Wij maken op onze website en in de mobiele applicatie gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Er zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over de gebruikte cookies zie onze cookieverklaring.
 
Uw privacyrechten
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

  • ons te verzoeken om inzage, aanvulling, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken;
  • ons te verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een derde partij;
  • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Leiden Basketball, dan zullen wij ons best doen om samen met u een oplossing te vinden. Neemt u dan alstublieft contact met ons op via het contactformulier. Indien u niettemin van mening bent dat wij u daarbij onvoldoende hebben geholpen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen en contact
Leiden Basketball kan deze Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden u daarom aan om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze Privacy Statement dan kunt u het contactformulier invullen.

 
Versie: 28 augustus 2019